UMOWA

Zanim dokonasz zakupu Escapady, zapoznaj się z umową. Wersję pdf dokumentu do podpisania otrzymasz na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

UMOWA

(zwana dalej „Umową”)

 

zawarta w dniu ……………………..…… w Gdyni pomiędzy następującymi stronami (dalej: „Strony”):

 …………………………………………………………..…………………………………………

zamieszkały/a przy ul.…………………………………………………………….…., 

 

PESEL: ………………………………………, 

 zwany/a dalej „Klientem”,

a

Spółką FMA CAMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Leśna 31/5, 81-549Gdynia, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 5862386862, posiadająca numer NIP 5862386862

 • przy zawarciu niniejszej umowy reprezentowaną przez: Michała Góździa lub Piotra Wierzbowskiego,
 • w dalszej części umowy zwaną „Organizatorem”

§ 1 – Ogólny przedmiot umowy

 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zorganizowanie przez Organizatora obozu rowerowego w Dolomity w terminie 15-24.09.2023., w której udział będzie miał zagwarantowany Klient
 2. Obóz będzie trwał od dnia 15.09.2023 do dnia 24.09.2023. Obóz rozpoczyna się w Polsce w miejscach wskazanych przez Organizatora (Trójmiasto dla uczestników z północnej części Polski, Łódź dla uczestników z centralnej części Polski i Katowice dla uczestników z południa Polski) oraz kończy się w Polsce w miejscach wskazanych przez Organizatora (Trójmiasto dla uczestników z północnej części Polski, Łódź dla uczestników z centralnej części Polski i Katowice dla uczestników z południa Polski).
 3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 Umowy Organizator zapewnia:
 • transport z Polski wraz z rowerami (przejazdy samochodem, opłaty drogowe, paliwo);
 • noclegi w bazie obozu na campie Sass Dlacia w namiotach wieloosobowych lub innym wybranym wariancie (w przypadku dostępności takiej opcji);
 • realizację programu campu pod opieką polskiego przewodnika w kameralnej grupie;
 • wsparcie samochodu wraz z kierowcą podczas trwania obozu;
 • materiały foto i wideo
 • Organizator zastrzega, że organizując obóz nie zapewnia:
 • wyżywienia
 • sprzętu biwakowego (poza namiotem): materaca, śpiwora, kuchenek gazowych, itp.
 • wydatków własnych
 • ubezpieczenia.

4. Organizator zastrzega, że nie pokrywa kosztów:

 • poniesionych przez Klienta w związku z wcześniejszym zakończeniem przez Niego obozu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje;
 • ewentualnej akcji ratunkowej oraz kosztów poniesionych przez Klienta w przypadku odłączenia się od grupy z jakiejkolwiek przyczyny niezawinionej przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie. Zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione koszty w wypadku jeżeli Klient w trakcie zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione koszty w wypadku jeżeli Klient w trakcie zdarzenia nie miał na sobie kasku rowerowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione koszty w wypadku jeżeli klient nie zastosował się do zaleceń, instrukcji przewodnika. Zachował się nieodpowiedzialnie narażając na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników obozu.

 

§ 2 – Zawarcie umowy

 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą jej podpisania przez obie strony oraz wpłacie przez Klienta zadatku w wysokości 500 zł.
 2. Organizator dostarcza Klientowi niniejszą Umowę w dwóch egzemplarzach. Klient zobowiązany jest do podpisania Umowy oraz odesłania jednego jej egzemplarza na adres korespondencyjny Organizatora: ul. Leśna 31/5, 81-549 Gdynia.
 3. Wymiana Umów może nastąpić również poprzez wzajemne przesłanie skanów podpisanej Umowy. Strony akceptują taką możliwość.

 

§ 3 – Oświadczenia Organizatora

 1. Organizator zobowiązuje się:
 • rzetelnie zorganizować obóz;
 • dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa w trakcie trwania obozu;
 • w ramach istniejących możliwości udzielić Klientowi niezbędnej pomocy lub wezwać stosowną pomoc w razie wypadku. Organizator informuje, że mimo zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa może dojść do sytuacji, w której pomoc będzie niemożliwa lub nadejdzie zbyt późno, a wypadek skończy się trwałym kalectwem lub śmiercią Klienta.
 1. Organizator zastrzegają sobie prawo do zmiany planu obozu dla poszczególnych/wszystkich Klientów, jeżeli ze względu na okoliczności, w szczególności pogodę, porę dnia lub stan psychofizyczny Klienta, uznają to za konieczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji, jeżeli Klient w jakikolwiek sposób utrudnia sprawne przeprowadzenie obozu lub stwarza niebezpieczeństwo dla siebie lub innych uczestników. Wszystkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient, a zwrot części wynagrodzenia za niewykorzystane usługi nie przysługuje.

§ 4 – Oświadczenia Klienta

 

Klient zobowiązuje się:

 • przestrzegać regulaminów i innych przepisów prawa, obowiązujących w miejscach pobytu oraz polskich i zagranicznych przepisów celno – dewizowych;
 • ściśle stosować się do zaleceń Organizatora lub współpracowników Organizatora, przestrzegać punktualności, zasad bezpieczeństwa, oraz informować o czasowej rezygnacji z przewidzianych programem świadczeń;
 • uiścić wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 Umowy;

 

§ 5 – Wynagrodzenie

 

Za zorganizowanie obozu, o której mowa w § 1 Umowy Klient zapłaci Organizatorowi wynagrodzenie w wysokości od 3500 zł do 4 800 zł (w zależności od wybranej opcji). Z chwilą podpisania Umowy Klient jest zobowiązany do zapłaty Organizatorowi bezzwrotnej zaliczki w wysokości 500 zł.

§ 6 – Zawiadomienia

 

 1. Wszelkie zawiadomienia / informacje przekazywane między Stronami uznane będą za doręczone, jeżeli zostaną przesłane pod podane poniżej adresy e-mail;
 2. Strony ustalają następujące adresy dla doręczeń:
 • Organizator: info@escapadagravel.cc
 • Klient: …………………………………………………………………………………….

§ 7 – Rezygnacje, zmiany rezerwacji lub uczestnika

 

 1. Klient, składając pisemne oświadczenie, ma prawo zrezygnować z wyprawy w każdej chwili przed rozpoczęciem wyjazdu.
 2. W przypadku rezygnacji Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o: bezzwrotną opłatę rezerwacyjną w wysokości 500 zł.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie pomiędzy 8 i 14 dni przed dniem rozpoczęcia obozu, Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 50% całkowitej ceny obozu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie poniżej 8 dni  przed dniem rozpoczęcia obozu Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 80% całkowitej ceny obozu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
 5. Jeśli kwota wpłaconego zadatku będzie niewystarczająca do pokrycia opłaty manipulacyjnej, Klient zostanie poinformowany o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymaganą kwotę należy uiścić.

§ 8 – Reklamacje

 

 1. Klient zobowiązany jest zgłosić wszelkie ewentualne nieprawidłowości w formie pisemnej lub ustnej w czasie trwania wyjazdu.
 2. Klient winien przedłożyć Organizatorowi pisemną reklamację w ciągu 30 dni (decyduje data nadania w przypadku listu) od daty zakończenia obozu.
 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty jej doręczenia.

 

§ 9 – Odpowiedzialność, straty i szkody

 

 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane:
 • działaniem siły wyższej;
 • działaniem lub zaniechaniem Klienta;
 • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć.
 1. Odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania przez Agencję ograniczona jest do jednokrotności wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.

   

§ 10 Ubezpieczenia/Leczenie

 1. Organizator nie zobowiązuje się do zawarcia na rzecz osób uczestniczących w wyprawie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz umowy ubezpieczenia kosztów leczenia (w czasie pobytu za granicą poza terytorium RP).

§ 11 –  Oświadczenie klienta o przyjęciu ryzyka i zwolnieniu z odpowiedzialności

 

Ja, niżej podpisany/a niniejszym przyjmuję wszelkie ryzyko związane z moim uczestnictwem w obozie, o którym mowa w niniejszej Umowie oraz oświadczam, że:

 • zostałem/am poinformowany/a, że obóz, w którym dobrowolnie biorę udział niesie za sobą możliwość zranienia, kalectwa, a nawet śmierci na skutek działania różnych sił natury oraz podróżowania środkami transportu;
 • zdaję sobie sprawę, że uprawianie jazdy na rowerze oraz innych sportów górskich stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich zasad bezpieczeństwa; 
 • świadom jestem ryzyka, jakie niesie ze sobą wyjazd w teren wysokogórski, 
 • zdaję sobie sprawę z ujemnych konsekwencji mogących wystąpić w trakcie obozu, w szczególności wystąpienia odmrożeń, oparzeń słonecznych, chorób wynikających z przebywania na znacznych wysokościach;
 • świadom jestem, że w trakcie wyjazdu mogą wystąpić nieprzewidywalne sytuacje, niezależne od woli stron, takie jak: załamania pogody, brak żywności, wody, choroby, ukąszenia, atak zwierząt; 
 • zdaję sobie sprawę, że podczas wyjazdu mój sprzęt, żywność, ekwipunek, pieniądze oraz dokumenty mogą być narażone na utratę; 
 • sprawdziłem/am stan mojego zdrowia, który jest dobry i nie wskazuje na to, żeby istniały ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do uprawiania przeze mnie jazdy na rowerze i innych sportów górskich;
 • świadom/a jestem, że podczas wyjazdu pomoc ratunkowa, transportowa oraz medyczna w miejscach odległych od cywilizacji jest znacznie ograniczona, czasem niemożliwa. 

Oświadczam, że jestem w pełni przygotowany/ana do wzięcia udziału w wyjeździe organizowanym przez Organizatora (w tym: zdrowotnie, kondycyjnie, pod względem umiejętności technicznych, pod względem formalno prawnym oraz finansowo). 

Jednocześnie oświadczam, że mój udział w wyjeździe jest dobrowolny i podejmuję go tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że zrzekam się dochodzenia jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od Organizatora, jej pracowników, współpracowników oraz podwykonawców za szkody powstałe w ww. zakresie bez ich winy.

 

§ 12 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia obozu rowerowego Jack Wolfskin Bikepacking Academy, art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 13 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. Upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania mojego wizerunku dostępnymi technikami (zdjęcia, materiały video). Zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku w dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 

§ 14 – Postanowienia końcowe

 1. Strony postanowiły, że wszelkie ewentualne spory wynikłe z realizacji, interpretacji lub wykonania Umowy rozpatrywane będą w drodze porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sądem właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

Podpis OrganizatoraPodpis Klienta