Regulamin serwisu escapadagravel.cc

Niniejszy regulamin:

 • określa warunki uczestniczenia w Eskapadach – obozach gravelowych, organizowanych przez firmę FMA CAMP Sp. z o.o., dalej zwaną Organizatorem,
 • określa zasady zawierania Umów sprzedaży poprzez stronę escapadagravel.cc,
 • zawiera najważniejsze informacje o Organizatorze oraz o prawach przysługujących Konsumentowi.

§ 1 DEFINICJE

 1. Organizator – firma FMA CAMP Sp. z o.o., wpisana do KRS pod numerem 5862386862, posiadająca NIP 5862386862, REGON 5862386862, która jest właścicielem strony internetowej www.escapadagravel.cc., za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Eskapad i jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) oraz jest wpisana w rejestr organizatorów turystyki pod numerem ewidencyjnym 36989.
 2. Eskapada – obóz rowerowy organizowany przez Organizatora, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Organizatorem.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Formularza rejestracji.
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie https://escapadagravel.cc/zgloszenie/, umożliwiający pozyskanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Eskapady, zawierana albo zawarta między Klientem a Organizatorem za pośrednictwem strony internetowej escapadagravel.cc.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach strony internetowej escapadagravel.cc, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Zakupy – wszelkie działania Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Eskapady z Organizatorem.
 9. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę Sprzedaży, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 k.c.
 10. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 k.c.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin escapadagravel.cc.

§ 2 REGULAMIN

  1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
  2. Dokonując Zakupu (w tym wszelkich czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży), Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość danych podanych w Formularzu rejestracji.
  3. Rezerwacja miejsca dokonywana jest przy użyciu danych osobowych osoby rezerwującej, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy. Dane te przesyłane są przez osobę rezerwującą za pomocą formularza na stronie eskapadagravel.cc.
  4. Potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży Eskapady (wraz ze wpisaniem na listę Klientów Eskapady osoby rezerwującej) jest wpłata zadatku w wyznaczonej w umowie wysokości oraz w wyznaczonym w umowie terminie.
  5. Warunkiem uczestnictwa w Eskapadzie jest podpisanie, równoznaczne z akceptacją, umowy oraz regulaminu Eskapady.
  6. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.
  7. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
  8. Cena Eskapady wyrażona jest w złotych (PLN).
  9. Cena jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdej Eskapady.
  10. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie Eskapady, dostępnym na stronie eskapadagravel.cc oraz w Umowie sprzedaży Eskapady.
  11. Cena nie obejmuje: kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych i ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na Kliencie. Posiadanie własnego ubezpieczenia NNW i KL na czas wyjazdu jest obowiązkowe i jest warunkiem uczestnictwa w imprezie/obozie.
  12. Płatności należy dokonywać za pomocą przelewu bankowego na rachunek numer 31 1140 1153 0000 4449 1300 1001.
  13. Przy rezerwacji Eskapady w terminie wcześniejszym niż 21 dni przed jej rozpoczęciem Klient może (dokonać) zapłaty częściowej w postaci uiszczenia zadatku w wysokości ustalonej każdorazowo przy danej Eskapadzie, przy czym wyrównanie zapłaty do kwoty całkowitej nastąpi najpóźniej na 14 dni przed dniem wyjazdu przelewem na konto Organizatora.
  14. Rezerwacja złożona na mniej niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga dokonania całkowitej zapłaty określonej w umowie.
  15. Jeżeli Klient po uiszczeniu zadatku nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 14 dnia przed dniem rozpoczęcia Eskapady (lub pisemnie nie ustali z Organizatorem innego terminu zapłaty), Organizator traktuje to jako odstąpienie klienta od Umowy sprzedaży.
  16. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail na adres: info@escapadagravel.cc.
  17. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie pomiędzy 8 i 14 dni przed dniem rozpoczęcia Eskapady, Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 50% całkowitej ceny wyjazdu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
  18. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie poniżej 8 dni  przed dniem rozpoczęcia Eskapady, Klient ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości 80% całkowitej ceny wyjazdu, wynikającej z poniesionych przez Organizatora do tego czasu kosztów. Wpłacony zadatek będzie wliczony w opłatę manipulacyjną.
  19. Jeśli kwota wpłaconego zadatku będzie niewystarczająca do pokrycia opłaty manipulacyjnej, Klient zostanie poinformowany o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymaganą kwotę należy uiścić.
  20. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w Eskapadzie wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie wszystkie wynikające z umowy udziału w Eskapadzie obowiązki. 
  21. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Klient zawiadomi o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych Klienta, nie później jednak niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia Eskapady.
  22. Przeniesienie uprawnień wiąże się z dodatkową opłatą 100 zł.
  23. Organizator może odwołać Eskapady z powodu braku wymaganego minimum Klientów (liczba określona każdorazowo przy danej Eskapadzie), o czym niezwłocznie powiadomi Klientów, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Eskapady. W przypadku odwołania wyjazdu Uczestnik ma prawo wziąć udział w innym wyjeździe w takiej samej lub wyższej cenie za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem różnicy przez Organizatora. Jeśli Uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego wyjazdu, jest mu zwracane 100% wpłaty.
  24. Organizator zastrzega sobie prawo  do zmian kolejności dokonywania poszczególnych etapów wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.
  25. Organizator w stosownym czasie (najczęściej na 14 dni przed wyjazdem) przesyła informacje organizacyjne dotyczące Eskapady drogą mailową na podany podczas rezerwacji miejsca adres mailowy Uczestnika, podany w Formularzu zgłoszenia.
  26. Organizator ma prawo do modyfikacji programu imprezy/obozu w szczególności spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi Klientów.
  27. Jeżeli w trakcie Eskapady Klient stwierdza wadliwe wykonanie programu, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora obecnego na wyprawie.
  28. Reklamacje należy składać pisemnie na adres organizatora lub mailowo: info@escapadagravel.cc. Przy złożeniu reklamacji należy podać imię i nazwisko Klienta oraz powód reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od wpływu. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona drogą, którą reklamacja wpłynęła.
  29. Uczestnik Eskapady zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których Eskapada będzie realizowana.
  30. Dane osobowe Klientów Eskapady oraz dokonujących rezerwacji są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z Polityką prywatności.
  31. Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie umowy na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych, oraz w celu świadczenia usług marketingowych.